Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst is tot stand door het accepteren van de reisvoorwaarden, het verstrekken van de aanvullende gegevens voor de juiste uitvoering van de reis is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker.

Het reiscontract komt tot stand tussen enerzijds,

In Vespino eenmanszaak

KVK: 81528507

www.invespino.com

Naar wie hierna kan worden verwezen met “InVespino”.

En de klant, zijnde elke persoon die een reis die wordt georganiseerd door Invespino boekt of daaraan deelneemt, naar wie hierna kan worden verwezen met “de klant”, “de deelnemer”, “de reiziger”, en/of “u


Beschikbaarheid op de website

De beschikbaarheid is altijd een momentopname en dient gezien te worden als indicatie. Indien de beschikbaarheid niet overeenkomt met uw boeking dan neemt InVespino per omgaande contact met u op om een alternatief aan te bieden. Pas op het moment dat de boekingsbevestiging is verzonden is uw boeking definitief bevestigd en zal de reis doorgang vinden.


Reisdocumenten

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs. Indien de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor de rekening van de reiziger.


Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden alle prijzen, toeslagen en kortingen per persoon. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij de prijsvermeldingen in brochures & op de website kan een administratieve toeslag van toepassing zijn die al dan niet afhangt van de betaalmethode.


Prijsopbouw

Naargelang de reisovereenkomst, kan de prijs de volgende bestanddelen omvatten, vermeld op de reisovereenkomst:

 • Uw verblijf in een hotelkamer of villa, inclusief ontbijt.
 • Het gebruik van de Vespa geleverd door Toscana in Tour.
 • Toeristenbelasting
 • De bijdrage voor de garantieverzekering
 • De B.T.W. volgens de gekende aanslagvoeten
 • De administratiekosten voor boeking

Betaling

Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de reiziger per omgaande €300 van de reissom te voldoen, dit bedrag is inclusief de boekingskosten. De reiziger krijgt een eerste factuur. De tweede factuur met het restant van de reissom, dient de reiziger uiterlijk vijf weken voor vertrek voldaan te hebben. Bij boekingen binnen vijf weken voor vertrek kan de boeking alleen worden bevestigd als de gehele reissom betaald is.


Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig de geldelijke verplichting jegens InVespino heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden nemende, onbillijk is


Minimum aantal deelnemers

De door u geboekte reis heeft een minimum van acht deelnemers nodig als voorwaarde voor uitvoering van de reis. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, zal de reis niet worden uitgevoerd, en zal u hiervan minstens 30 dagen voor afreis op de hoogte worden gebracht. Een eventueel alternatief programma zal zonder begeleiding plaatsvinden


Annulering door de reiziger

Annuleringen dienen altijd per e-mail te geschieden. Naast de boekingskosten worden bij annulering de volgende kosten in rekening gebracht: Indien de annulering plaatsvindt:

 • Meer dan 2 maanden voor vertrek: geen annuleringskosten (m.u.v. de boekingskosten)
 • Tussen 2 en 1 maand voor vertrek: 50%o van de reissom
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor vertrek: 75%o van de reissom
 • Binnen 2 weken voor vertrek: 100%o van de reissom

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Een vermindering van het aantal betalende Reizigers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van Art. 7 van toepassing.


Annulering door de organisator

Wanneer het reiscontract door uitzonderlijke, onverwachte, niet-controleerbare omstandigheden waaronder maar niet exclusief extreme weersomstandigheden, (dreigende) oorlog, stakingen, terrorisme, natuurrampen, epidemie, brand, etc. en er kan geen gelijkwaardige, alternatieve reis georganiseerd worden heeft de organisator de mogelijkheid om de reis te annuleren.


Annulering, omboeking en wijzigingen in verband met COVID 19

In het geval door het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (code Rood: “Niet reizen” of code Oranje: “Alleen noodzakelijke reizen”) wordt afgegeven voor de geboekte bestemming(-en) geeft InVespino de mogelijkheid om de reis kosteloos te omboeken of annuleren. Vanuit Invespino wordt vijf weken voor aanvang van de tour een beslissing gemaakt op basis van het dan geldende reisadvies of de tour door zal gaan. Deze speciale voorwaarde geldt niet indien men niet wil reizen vanwege angst/zorgen. Zo lang er geen officieel negatief reisadvies wordt afgegeven, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden


Overdraagbaarheid van de reisovereenkomst

Indien u, om welke reden dan ook, niet zelf kan of wil deelnemen aan de reis die u heeft geboekt, kan u deze overdragen aan een derde, op voorwaarde dat u InVespino hiervan schriftelijk op de hoogte brengt uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum, via het e-mailadres [email protected] met vermelding van de naam, voornaam en telefoonnummer van de overnemer van de reis. InVespino mengt zich niet in de terugbetaling tussen de overnemer en uzelf onderling. Beide blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het eventuele nog verschuldigde saldo, kosten, verhogingen, etc


Wijzigingen

InVespino heeft recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van InVespino in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien InVespino door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. InVespino moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • De aard en klasse van de accommodatie;
 • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij even bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:
  • De samenstelling van het reisgezelschap
  • De aan InVespino bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
  • De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door InVespino schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
  • Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

InVespino mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Wanneer InVespino op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien InVespino jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van InVespino voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van InVespino. In dat geval is zijn aansprakelijk beperkt. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van InVespino ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.


Klachten

Indien de reiziger in een van de reiscomponenten een onvolkomenheid aantreft dient hij dit direct te melden aan de leverancier van de dienst of het product opdat deze de klacht zo spoedig mogelijk kan verholpen worden. Niet in het buitenland gemelde klachten worden niet geaccepteerd door InVespino. Klachten dienen na terugkomst dan wel uiterlijk na 1 maand van de oorspronkelijke retour datum schriftelijk bij InVespino ingediend te worden. InVespino zal er alles aan doen om uw vakantie te doen slagen en zal de klachten zeer serieus ter harte nemen. Een passende en goede oplossing kan alleen worden aangedragen ten tijde van uw vakantie en niet na terugkeer in Nederland. Op alle geschillen tussen InVespino en de reiziger is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen.


Hinder of last

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door InVespino van (voortzetting) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend


Aansprakelijkheid en overmacht

InVespino is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van InVespino. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is InVespino verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die InVespino of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Boetes & Overtredingen

Wanneer de reiziger tijdens de reis een voertuig bestuurt, kan InVespino geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor overtredingen, parkeerboetes, snelheidsboetes, aanrijdingen etc, zelfs al zijn deze gebeurd in het bijzijn van de reisbegeleider of zelfs al werd een route gevolgd die door de organisator werd aangeraden. De bestuurder dient de wegcode van het land van bestemming te kennen en deze correct toe te passen. Wanneer boetes na afloop van de reis ten onrechte bij InVespino terecht komen zullen deze onmiddellijk door InVespino betaald worden en doorgerekend worden aan de verantwoordelijke bestuurder met een administratieve toeslag van € 25,-.


Hulp en bijstand

InVespino is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat dit o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.


Stichting Garantiefonds Reisgelden

InVespino is aangesloten bij GGTO. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reis onder garantie van GGTO. De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie kijk op www.stichting-ggto.nl.


Privacy statement InVespino

Uw privacy is voor InVespino van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij en dat deze altijd zorgvuldig zullen gebruiken. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe de website InVespino.com omgaat met uw informatie. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met In VespinoBezoeken website

Voor het bezoeken van deze website worden geen persoonlijke gegevens gevraagd. Telkens wanneer een klant de website bezoekt, registreren de website wel anoniem het klikgedrag. Dat wil zeggen de webpagina’s die de persoon bezoekt, de bestemmingen die worden opgevraagd en op welke pagina de klant de website weer verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen statistieken.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie kan worden opgeslagen zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt een melding getoond met uitleg over cookies. Hierbij wordt gevraagd om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet optimaal.

Reserveren van een reis

Voor het maken van een reservering zijn er een aantal persoonsgegevens van de klant nodig. Uw naam, adres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres worden opgeslagen in het systeem. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot de reservering zoals verzekeringen, facturen, tickets of het bereiken van de reizigers/thuisblijvers in noodgevallen. In het geval van een boeking worden bepaalde gegevens aan derden verstrekt (alleen namen, geboortedata en mobiele nummer), maar alleen aan partijen die direct betrokken zijn bij uw reis, zoals vliegtuigmaatschappijen, accommodatie-eigenaren en overige partijen die van belang zijn voor een goede organisatie van uw vakantie. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Feedback

Na afloop van de reis wordt de klant gevraagd om een digitaal feedbackformulier in te vullen. De feedback van de accommodatie wordt gepubliceerd op onze website onder vermelding van uw voornaam/voorletters (geen achternaam).

Wet persoonsgegevens

InVespino respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Het gebruik van uw gegevens is louter om de reservering af te handelen, om u op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over de geboekte reis. Wanneer u een reis boekt, worden de persoonsgegevens die u verstrekt door InVespino in een beveiligde database vastgelegd. Derden hebben geen toegang tot deze database. Wanneer u een reservering heeft gemaakt, ontvangt u mails gerelateerd aan uw reservering zoals de bevestiging, facturen, reispapieren, feedback, eventuele betalingsherinnering, eventuele vluchtwijzingen en eventuele vragen/opmerkingen over uw aankomsttijd of andere zaken voor een soepel verloop van de reis.