Privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, services en websites die door In Vespino worden aangeboden of beheerd.

In Vespino

In Vespino is een reisbureau dat een pakketreis aanbiedt in Toscane. De diensten worden aangeboden aan consumenten en zakelijke reizigers waarbij een overeenkomst tot stand kan komen tussen de reiziger en In Vespino.

Privacybescherming

In Vespino beseft dat je privacy(bescherming) erg belangrijk is. Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.invespino.com) alsook op de contacten met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van In Vespino. Jouw privacy wordt gerespecteerd en in dit statement vind je meer over de gegevens die van u wordt verzameld en verwerkt.

Derden

Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kun je mogelijk hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. In Vespino is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het privacy beleid van deze derden. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners, Facebook, Instagram, websites van een Garantiefonds etc. cookies kunnen plaatsen om je bezoek- en click gedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.

Cookiebeleid

In Vespino maakt gebruik van cookies op de website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google-analytische software om zodoende het algemene bezoekersverkeer op de website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Waarom cookies?

Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak In Vespino bezocht wordt enzovoort.

Welke cookies?

Op de website wordt de Google-analytics van Google en de Facebook.network-cookie gebruikt. Die laatste wordt gebruikt om verkeer en tracking te meten via de pagina van de website en link naar Facebook.

Kan ik cookies uitschakelen?

Cookies worden altijd opgeslagen op je computer maar je kunt ze altijd verwijderen. Cookies kunt je in je browser, zoals Explorer, Fox, Chrome, Safari etc. verwijderen of uitschakelen. Kijk hiervoor naar je beveiligings- of privacy instellingen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies en/of het beheer van je cookie-instellingen per browser vind je in de volgende lijst: • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies • Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Privacybeleid: Hoe en welke gegevens worden verzameld?

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Deze worden vastgelegd via telefoon, Whatsapp, e-mail of de website, en op jouw initiatief indien je boeking wenst te maken voor een bepaalde reis of vervoersdienst. Hiervoor zijn minimaal je contactgegevens nodig, waaronder je naam, adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. De dan bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In Vespino conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 18?

In Vespino wenst uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 18 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. In Vespino zal bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook deze persoonsgegevens direct verwijderen of je benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens

Hieronder wordt verstaan alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, een kopie ID en andere gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In Vespino gebruikt uitsluitend de persoonlijke gegevens die je uit eigen beweging verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. In Vespino zal deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder je uitdrukkelijke toestemming. In Vespino deelt de klantgegevens nimmer met derden, tenzij hulppersonen die betrokken zijn bij je reis, zoals de Vespa verhuur en het hotel. Tijdens het boekingsproces kan je ook gevraagd worden om gegevens van thuisblijvers te verstrekken voor noodgevallen. In Vespino gaat er wel vanuit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat deze gegevens van hen in mijn bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Overdracht aan en delen met derden

In Vespino zal je gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. In Vespino stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering of overeenkomst. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat jouw document nummer vermeld dient te worden bij een reservering van een van de partners. Uiteraard zullen deze gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. Indien In Vespino betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij In Vespino?

De enige persoon die hier inzage in heeft is de eigenaar van In Vespino. In Vespino dient 24/7 hulp te kunnen bieden in geval van nood. Daardoor behoudt In Vespino het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde een gelieerd reisbedrijf/hulppersoon, in te schakelen om bereikbaar te zijn en de juiste service en hulp te bieden. Betrokken hulppersonen, voor het uitvoeren van enige overeenkomst verkrijgen ieder voor zich een deel van jouw persoonsgegevens in dat geval.

Doorgifte

Accommodatie

Familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien je incheckt en aldaar verblijft.

Vespaverhuur

Familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien je het vervoer afhaalt en terugbrengt. De Vespa verhuurder zal om je creditcardgegevens verzoeken in verband met de verplicht af te geven deposit die noodzakelijk is om eventuele schade te dekken en zorg te dragen voor de goede terugkeer van de Vespa.

Anderen

De lijst aan leveranciers is onuitputtelijk en altijd grensoverschrijdend. Je familienaam, voornaam, eventuele specifieke voorkeur voor een bepaalde dienst etc. wordt dan ook gedeeld met de in te zetten leveranciers/hulppersonen. In Vespino kan nimmer garanderen dat buiten de EG gevestigde leveranciers privacyregels in acht nemen zoals te doen gebruikelijk en verplicht in de EG/EER.

Verzekering en nood

Indien je een reis- of annuleringsverzekering afsluit, worden de hiertoe gevraagde persoonsgegevens gedeeld met de verzekeraar. In Vespino heeft een verwerkersovereenkomst met hen, opdat ook deze bedrijven zich verplichten te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving inzake privacybescherming (AVG). Indien je om welke reden dan ook genoodzaakt bent om je reis te annuleren of zich op de bestemming iets voordoet, kan dit betekenen dat je medische gegevens met ons deelt. Indien In Vespino hulp en bijstand moeten verlenen, kan dit betekenen dat hulppersonen bepaalde informatie moeten geven om zodoende adequate hulp te kunnen bieden. In Vespino zal deze verkregen gegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden als hier beschreven noch delen met onbevoegde derden. Er kan echter altijd een gerechtvaardigd belang zijn om hulppersonen te informeren over de toestand of achtergrond van de reiziger om zodoende die hulp te bieden of een oplossing te bewerkstelligen voor enig probleem.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data

1.De Belastingdienst verplicht bedrijven zeven jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (en reisovereenkomst) die In Vespino opmaakt, de betalingen die jij en ik doen, de controle van de administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data. 2. Per 1 juli 2018 is de nieuwe Richtlijn Pakketreizen van kracht: EG 2015/2302. Deze is in Nederlandse wetgeving omgezet. Het aansprakelijkheidsregime, en daarmee de rechten en plichten over en weer, kent dan een uiterste vorderingstermijn van twee jaar. Om die reden bewaart In Vespino alle persoonsgegevens en correspondentie gedurende deze termijn plus een week. Na deze periode en m.u.v. het onder a en b gestelde zullen gegevens verwijderd worden.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is In Vespino. Indien je geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die je na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht hebt of van je recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kun je dit per e-mail doorgeven aan [email protected] of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy. Indien dit verzoek tot het verwijderen of wijzigen van gegevens moeten weigeren, al dit met redenen omkleden.

Social Media

In Vespino heeft Social Media accounts, zoals Facebook en Instagram. Deze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat In Vespino geen invloed heeft op hebben op het privacy beleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet.

IP adres and logfiles

Wanneer je een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die jouw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als je web verzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan je browser kan worden herkend. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren wanneer jij hier akkoord mee gaat. In Vespino zal deze vraag stellen middels een pop- up die verschijnt wanneer jij voor het eerst de website bezoekt. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en/of op enige overtreding van de Wet. IP-adressen kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. In Vespino zal deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging

De website van In Vespino is beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een betaald en altijd geüpdatet antivirus- en anti-hackprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN- verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Via deze privacyverklaring kun je je blijvend op de hoogte stellen van de verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Alle wijzigingen van het privacy beleid worden op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacyverklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Laatste update: 11-1 2021